Rada města Chotěboř vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí Knihovny Ignáta Herrmanna a Informačního centra Chotěboř s místem výkonu práce Krále Jana 258, Chotěboř
Požadavky na uchazeče:
Znalost Zákona 257/2001 Sb. ze dne 29. června 2001 o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) znalost, ve znění pozdějších předpisů.
Vzdělání minimálně úplné střední odborné knihovnického směru.  Minimální praxe 5 let v oboru knihovnictví, z toho v řídící funkci minimálně 3 roky.
Minimální praxe v provozu informačního centra 3 roky.
Způsobilost k právním úkonům.
Trestní bezúhonnost.
Výborná znalost českého jazyka slovem i písmem.
Základní znalost cizího jazyka (Aj, Nj, Frj)
Řidičský průkaz skupiny „B“.
Manažerské, organizační a komunikační schopnosti.
Pokročilá Znalost Microsoft Office – Word, Excel, Power point, Internet, e-mail, knihovnické programy.
Ochota dalšího vzdělávání v oboru. Popis pracovní pozice:
– zajišťuje a zabezpečuje činnost knihovny v souladu s platnou legislativou
– plánuje, řídí a vyhodnocuje práci podřízených pracovníků
– zajišťuje a provádí kulturně vzdělávací činnost
– sestavuje, kontroluje a hodnotí činnost knihovny, zpracovává rozbory, průzkumy, statistiky apod.
– navrhuje a zodpovídá za finanční rozpočet, svěřené finanční a materiálové prostředky
– vykonává složité odborné knihovnické, bibliografické a informační agendy
– zodpovídá za zabezpečení služeb čtenářům v souladu se stanovenou provozní dobou knihovny, za
stav výpůjční techniky, uspořádání volného výběru a skladů i za celkový vzhled prostor určených
uživatelům
– vede statistický deník, zodpovídá za formální úpravu a ochranu knihovních fondů
– zodpovídá za systematické doplňování knihovního fondu, za správnou evidenci a zpracování
knihovních jednotek v souladu se zásadami knihovnické techniky
– provádí formální i obsahové prověrky a revize knihovních fondů knihovny podle platné směrnice
– zodpovídá za zpracování a ochranu knihovních fondů knihovny
– zodpovídá za stav předepsané soustavy katalogů a kartoték
– zodpovídá za bibliograficko-informační službu a za meziknihovní výpůjční službu
– připravuje a hodnotí návrhy na odbornou a kulturně vzdělávací činnost a podílí se na jejich realizaci
– zodpovídá za realizaci knihovnicko-bibliografických lekcí
– zpracovává analytický popis článků z regionálního tisku pro celostátní databáze ANSKAT – zodpovídá za činnost informačního centra v návaznosti na Czech Tourism a A.T.I.C. – zodpovídá a zajišťuje veškerou agendu zpracování a realizace propagačních materiálů
informačního centra – zodpovídá za aktualizaci WWW stránek knihovny a informačního centra – zodpovídá za plynulý chod multifunkcích prostor, zajišťování výstav, seminářů, apod. – zodpovídá za dotační politiku pro knihovnu i informační centrum
– zodpovídá za tiskové zprávy o činnosti knihovny a informačního centra Předpokládaný termín nástupu do funkce – 1. listopad 2014. Platové podmínky se řídí nařízením vlády č.564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, platová třída 10.
Písemné přihlášky s požadovanými přílohami předejte na podatelnu MěÚ Chotěboř nebo zašlete v termínu do 20. srpna 2014 do 11:30 hodin na adresu:
Město Chotěboř
Trčků z Lípy 69
583 01 CHOTĚBOŘ Zalepenou obálku označte slovy: „NEOTEVÍRAT – Výběrové řízení – vedoucí Knihovny Ignáta Herrmanna a Informačního centra Chotěboř“ Náležitosti přihlášky jsou: Jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, telefonní spojení, datum a podpis. K přihlášce je nutné doložit:  strukturovaný profesní životopis,  ověřenou kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,  termín možného nástupu,  originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,  motivační dopis  souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,  osvědčení podle § 4 odst. l (nebo čestné prohlášení o jeho vyžádání) a čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 ve smyslu zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí, v platném znění (neprokazují osoby narozené po 1. prosinci 1971).
Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o nabízené pracovní místo.
Termín výběrového řízení pro přizvané uchazeče je stanoven na 27. srpna 2014.
V Chotěboři dne 25.06.2014 Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu